Храна за кућне љубимце као здрава храна стимулише масовну продају | тата

РОЦКВИЛЛЕ, Мд., 15. септембра 2022. /ПРНевсвире/ — Малопродајна продаја хране за псе и мачке у САД приближила се 40 милијарди долара у 2021. години, што је за 15% више у односу на 2020. годину, према недавно објављеној храни за кућне љубимце компаније Пацкагед Фацтс у У.С.А. Унитед (септембар) 2022). Од 2017. до 2021., храна за псе и мачке је постигла сложену годишњу стопу раста (ЦАГР) од 11%.

Недавне инфлаторне цене хране за кућне љубимце само су делимично покренуле овај раст. Ако тржиште хране за кућне љубимце није у потпуности доказ тешких времена, оно је веома отпорно, што је доказано након ЦОВИД-а.

Ова страница захтева ЈаваСцрипт.

ЈаваСцрипт је неопходан да бисте могли да читате премиум садржај. Урадите то у подешавањима претраживача, молим.

кАмс @Ф3 = 6 5: 8: Е Д2 = 6Д 8Ц @ ХЕ9:? Е96 А6Е 75>2Ц 2ЕФЦ6 2Д: Е: Д—: Д 5Ц: Г6? 3ј @? 8 @:? 8 АЦ @ 5Ф4Е АЦ6>: Ф>: К2Е: @?[ :7 ?@E QDFA6CAC6>:F>:K2E:@?]К%9: Д = @? 8 ЦФ ?:? 8 ЕЦ6? 5: Д 4ФЦЦ6? Е = Ј 6А: Е @>: К65 3Ј Е96 ДФ446ДД @ 7 Е96 7Ц6Д9 ВЦ67Ц: 86Ц2Е65^7Ц @К6? Кс А6Е 75 42Е68 @ЦЈ]уЦ6Д9 А6Е 75 Е: = ЕД Е @ Х2Ц5 9Ф >2? 8Ц256:? 7 @ Ц > Ф = 2Е: @? 2? 5 Е @ 5: Ц64Е Е @ 4 @? ДФ > 6Ц Вс% рКс Д2 = 6Д:? 5: Дец: 3ФЕ: @?[ 2=36:E ?@H EC6?5:?8 C2A:5=J :?E@ 3C:4<2?5>@CE2C 2D H6==] %9: Д: Д > 2Ц < 6Е Ц6Г @ = ФЕ: @?[ ?@E 6G@=FE:@?]к^ам

кАм% 96 ХЦ: Е:? 8 @? Е96 Х2 == 7 @Ц 7Ц6Д9 А6Е 75: Д> @Ц6 =: 6Д $БФ2Ц6 3: == 3 @2Ц5]#67Ц: 86Ц2Е65 А6Е 75 А: @? 66Ц уЦ6Д9А6Е: Д АЦ @; 64Е:? 8 а_ад Ц6Г6? Ф6:? Е96 С` 3: ==: @? Е @ С`]ад 3: ==: @? Ц2? 86]$62 =:? 8 Е96 562 = @? Е96 7ФЕФЦ6 @ 7 7Ц6Д9[ |2CD =2F?4965 :ED r6D2C uC6D9 r967 C67C:86C2E65 5@8 7@@5 =:?6 😕 s646>36C a_a`[ 2?5 24BF:C65 s%r 7C6D9 A6E 7@@5 >2C<6E6C }@>}@>}@H 😕 y2?F2CJ a_aa]к^ам

кАм | @Ц6 3Ц @25 = Ј ДА62 Ф = 2Е: @? А6Е 75[ 😕 E2?56> H:E9 96:89E6?65 A6E @H?6C 2EE6?E:@? E@ E96 962=E9 2?5 H6==?6DD ?665D @7 A6ED]к^ам

Цамек? Е9: Д Г6:?[ A6E 7@@5 D2=6D 2C6 36?67:E:?8 7C@> 2 C6:?G:8@C2E65 7@4FD @? DFA6CAC6>:F>[ D4:6?4632D65 5:6ED 2?5 EC62ED—A2CE=J 😕 E96 H2<6 @7 E96 sr| Ws:=2E65 r2C5:@>J@A2E9JX 5@8 7@@5 D42C6[ 3FE >@C6 3C@25=J 5F6 E@ :?4C62D65 A6E962=E9 4@?D4:@FD?6DD 😕 E9:D 286 @7 r~’xs]к^ам

цам | @Ц6 @Г6Ц[ !24<2865 u24ED C6A@CED E92E bgT @7 5@8 @H?6CD 2?5 beT @7 42E @H?6CD =:<6 E96 :562 @7 A6E 7@@5 324<65 3J D4:6?E:7:4 C6D62C49] в: == ВД! 6Е} ФЕЦ: Е: @?[ E96 A:@?66C @7 G6E6C:?2CJ 4=:?:42= ?FEC:E:@? H:E9 w:==VD !C6D4C:AE:@? s:6E A6E 7@@5[ D2H 7F==J62C ?6E D2=6D 7@C E96 A6E 7@@5 C:D:?8 `cT E@ Sb]б3: ==: @?]к? :> А @ ЦЕ2? Е 7 @ 4ФД 7 @ Ц в: == ВД[ 2?5 2 3FKKH@C5 A6E :?5FDECJH:56[ 😀 >:4C@3:@>6]к^ам

кАм~? 6 @ 7> ДЕ ДЕЦ: <:? 8 2ДА64ЕД @ 7 Е96 4ФЦЦ6? Е Х2Г6 @ 7 Д4: 6? 46 32Д65 А6Е 75Д[ 244@C5:?8 E@ k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]? 6е^4^=:? Ај = л6? У2>Ај @лбед_`фх`У2>Ај9лабффееед`бУ2>АјФл9ЕЕАДТбпТауТауХХХ]А24 Тау! 6Еу5`еЕ9т5: Е: @? баа`_ф`дТауУ2> Ај2л! 6ЕЗу5З:? ЗЕ96З &]$]Км! 6Е у5:? Е96 &]$]к^2м2ФЕ9 @Ц$92?? @? кЦ @ х?[ 😀 E96 @G6C=2A @7 E96 Q?2EFC2=Q 2?5 QG6E7@C>F=2E65Q E96>6D 7@C AC@5F4E A@D:E:@?:?8[ :?4=F5:?8 😕 E96 s%r DA246] 6ЕВД з: Е496? 5 @ 8 2? 5 42Е 75Д — КуЦ6Д9](9 @ = 6Д @ > 6]’6ЕпААЦ @Г65К-6И6> А =: 7:6Д Е9:Д АЦ @5Ф4Е:??@Г2Е: @?4ФЦЦ6?Е]к^ Сам

кАмк2 9Ц67лК9ЕЕАДи ^^ 4а`а]? 6е^4^=:? Ај = л6? У2>Ај @лбед_`фх`У2>Ај9лб`гхфцахгдУ2>АјФл9ЕЕАДТбпТауТауХХХ]А24>2865724>Ај2лп3 @ФЕЗ! 24 <2865Зу24ЕДКмп3 @ФЕ! 24 <2865 у24ЕДк^2мк^ Ам

кАм! 24 Км | 2Ц к^2м[ AF3=:D96D >2C<6E :?E6==:86?46 @? 2 H:56 C2?86 @7 4@?DF>6C >2C<6E E@A:4D[ :?4=F5:?8 4@?DF>6C 56>@8C2A9:4D 2?5 D9@AA6C :?D:89ED[ 4@?DF>6C 7:?2?4:2= AC@5F4ED 2?5 D6CG:46D[ 4@?DF>6C 8@@5D 2?5 C6E2:=:?8[ 2?5 A6E AC@5F4ED 2?5 D6CG:46D] ! 24 Ц6Д62Ц49 Д6ЦГ: 46Д]#6А @ ЦЕД 42? 36 АФЦ492Д65 2ЕФЦ 4 @> А2? Ј Х63Д: Е6 2? 5 2Ц6 2 = Д @ 2Г2: = 23 = 6 Е9Ц @ Ф89 к2 9Ц67лК9ЕЕАи ^^ | 2Ц Км | 2Ц к^2м]к^ Ам

кАму @Ц> @Ц6 6ДД6? Е: 2 =:? Д: 89ЕД 7Ц @>! 24 < 2865 у24ЕД 36 ДФЦ6 @ Е @ 7 == @ Х фд @? %Х: ЕЕ6Ц ВоА24<28650724ЕДКС[ {:?<65x?[ 2?5 *@F%F36]к^ам

кАм | 65: 2 р @? Е24Еи к2 9Ц67лК>2: = Е@и482? 8 = @77о>2Ц Км482? 8 = @77о>2Ц к^2мк^Ам

кАм #6А @ ЦЕ! ФЦ492Д6Ди к2 9Ц67лК>2:=Е@и;>:==6Цо>2Ц Км;>: == 6Цо> 2Ц к^2мк^Ам

кАм! Ц6ДД р@? Е24Еик ^ Ам

кАмр @Ц:?? 6 в2? 8 = @77к^Ам

кАмЗ` цц_]гца]ац__к ^ ам

кАмк2 9Ц67лК> 2: = Е @ и482? 8 = @77о>2Ц Км482? 8 = @77о>2Ц к^2мк^Ам

кАм’: 6ХЦ: 8:? 2 = 4 @? Е6? ЕЕ @ 5 @ Х? =@25>Ф=Е:>65:2и к2 9Ц67лК9ЕЕАДи ^^ ХХХ]АЦ? 6ХДХ: Ц6]4 @> ^? 6ХДЦ6=62Д6Д^А6Е752Д962=Е975ДАФЦД:> АЦ6ДД: Г6Д2=6Д82:? Дб_`еадффе]9Е> = К Ц6 = лК? @7 @ == @ХКм9ЕЕАДи ^^ ХХХ]АЦ? 6ХДХ: Ц6]4 @> ^? 6ХДЦ6=62Д6Д^А6Е752Д962=Е975ДАФЦД:> АЦ6ДД: Г6Д2=6Д82:? Дб_`еадффе]9Е>=к^2мк^Ам

кАм $~&#рт! 24 <2865 у24ЕДк^АМ

Цопиригхт © 2022 ПР Невсвире Ассоциатион ЛЛЦ. Сва права задржана.

Leave a Comment

Your email address will not be published.